Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 412891
Aktualizacja: 27-05-2024
Rejestr zbiorów danych osobowych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu informuje, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 645), ustaw nakładających inne zadania, obowiązek i prawa oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

 

Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu mający siedzibę w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 10, który reprezentuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorze danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu, przysługuje zgodnie z art.32 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.2135 z późn. zm.) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art.32-35 wyżej przywołanej ustaw.

 

Zgodnie z art.36a ust.2 pkt.2 i ust.3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu udostępnia  „ Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu.”

 

 

Dane zgromadzone w prowadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaniu w rejestrach udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w§ 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. 2018.29 ze zm.) (wniosek do pobrania).

Wniosek składa się w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu  (osobiście, pisemnie, elektronicznie).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

 

Opublikowal: Andrzej Butkiewicz
Data publikacji: 15-06-2021
Data modyfikacji: 15-06-2021
Ilość wyświetleń: 2496
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ